Kategorie
Biznes

Pozycjonowanie sklepu internetowego – trudne czy łatwe

Sklep internetowy jest najcz??ciej mocno rozbudowana witryn?. W rozwa?aniu niniejszym wezm? pod uwag? sklep z minimum 20 artyku?ami. Chodzi o typowy sklep, nie z jednym czy czterema produktami – wówczas sytuacja by?aby podobna do standardowej strony firmowej, je?eli chodzi o pozycjonowanie. 

Co stanowi? mo?e trudno?? w pozycjonowaniu sklepu? 

Zbudowanie odpowiedniej struktury witryny. Sklep generuje du?o podstron. Mamy podstrony produktów, kategorii, tagów. Poza tym dochodz? strony typu O nas, Kontakt, Regulamin, Polityka Prywatno?ci. Trzeba umiej?tnie rozplanowa? optymalizacj?, ?eby chocia?by unikn?? duplicate content. Im wi?kszy sklep tym trudno?? jest wi?ksza. 

Co mo?e pomóc w pozycjonowaniu sklepu? 

Paradoksalnie równie? rozbudowany charakter witryny. W przypadku du?ej ilo?ci podstron bardzo efektywnie mo?na wykorzystywa? linkowanie wewn?trzne. Zreszt? linkowanie wewn?trzne zawsze ma du?e znaczenie, równie? w przypadku ma?ych stron. Przyk?adowo, je?eli mamy w danej kategorii 200 produktów, strona kategorii jest bogato opisana i dobrze zoptymalizowana a podstrony poszczególnych produktów tej kategorii s? dobrze podlinkowane – strona kategorii otrzyma mocny wektor w kierunku wzrostu w serpach. Je?eli jest du?o podstron, zawsze jest szansa, ?e wiele z nich otrzyma jakie? linki zewn?trzne. Linki, których nie by?oby bez tych podstron. Nast?pnie link juice jest kierowany w kierunku strony kategorii. 


SEO lokalne

 ,