Kategorie
Biznes

SEO strony firmy lokalnej

Firmy kieruj?ce swoj? ofert? do klientów lokalnych, najcz??ciej z danego miasta, czasem nawet konkretnej dzielnicy, jak najbardziej powinny korzysta? z popularno?ci wyszukiwarki Google.  

Frazy lokalne s? generalnie ?atwiejsze do wypozycjonowania, chocia? s? tu wyj?tki. Co nale?y zrobi?, jakie podj?? dzia?ania, ?eby zaistnie? w wynikach organicznych wyszukiwarki Google? Poni?ej krótki poradnik. 

  1. Poszukaj fraz?. Pami?taj, ?e to co dobrze brzmi nie musi wcale by? popularne. To znaczy, ?e fraza mo?e brzmie? bardzo atrakcyjnie, ale w rzeczywisto?ci nikt jej nie wpisuje w pole wyszukiwania.  Dlatego warto skorzysta? z jednego z dost?pnych narz?dzi online, które poda konkretne liczby wyszukiwa? danego s?owa kluczowego lub frazy. Najlepszym z nich jest narz?dzie do propozycji s?ów kluczowych b?d?ce cz??ci? konta Google Ads. Jest to narz?dzie bezp?atne, natomiast wyniki bardziej precyzyjne otrzymuje si? w przypadku op?acenia kampanii reklamowej. Wybierz fraz?, która b?dzie optymalna pod wzgl?dem popularno?ci i konkurencyjno?ci.  
  1. Wybierz domen?. Domena zawieraj?ca fraz? albo po prostu sk?adaj?ca si? z interesuj?cej Ciebie frazy pomaga wypozycjonowa? stron?. Jednak nie jest to konieczne. W przypadku, gdy chcesz budowa? swój lokalny brand jest to niewskazane, tutaj nale?y kupi? domen? o tre?ci brandu 
  1. Zbuduj zoptymalizowana stron? internetow?. Je?eli nie umiesz budowa? stron, zle? to freelancerowi lub firmie. Znajd? takiego wykonawc? który od razu zadba o SEO pod k?tem wybranej frazy. 
  2. Link building – czyli zdobywanie linków z innych witryn do twojej strony internetowej. Temat obszerny i przede wszystkim wymagaj?cy do?wiadczenia. Bardzo du?o zale?y od trudno?ci frazy. S? tak proste frazy, ?e wystarczy dobrze zoptymalizowana witryna by osi?gn?? wysokie pozycje na pierwszej stronie w wyszukiwarce Google. Czasem wystarczy kilka linków. Je?eli chcesz sam zaj?? si? link buildingiem, nab?d? najpierw troch? podstawowej wiedzy.  

Na koniec istotna uwaga. S? frazy, które pozornie wydaj? si? lokalne, ale tak naprawd? wpisywane s? w pole wyszukiwania w ca?ym kraju. S? one te? trudniejsze od wielu ogólnych fraz. Do takich nale?? na przyk?ad: “noclegi W?adys?awowo” czy “hotele Kraków”. 


SEO Kraków

 .