Kategorie
Dom i ogród

Łazienka w znakomitym stylu

 

Funkcjonalnie i estetycznie 

Aplikator do myd?a jest jednym z niewielkich sprz?tów, które dodaj? wdzi?ku ?azience. Coraz wi?cej ludzi rezygnuje z tradycyjnego myd?a w kostce na rzecz myd?a p?ynnego, albowiem jest ono wygodniejsze w u?yciu. W dodatku myd?o w kostce rozpuszcza si? w mydelniczce, co zak?óca estetyk? umywalki. Aplikatory do myd?a w p?ynie maj? na tym polu ogromn? wy?szo??, starczy tylko wcisn?? aplikator i dostajemy tyle myd?a ile potrzebujemy, nie brudz?c przy tym umywalki. Nast?pnym atutem jest fakt, ?e myd?o w p?ynie nie wy?lizgnie nam si? z r?ki jak to cz?sto zdarza si? w przypadku myd?a w kostce. 

Na rynku dost?pna jest bogata oferta wszelkich akcesoriów do ??zienki takich jak dozownik do myd?a. Mo?na przebiera? zarówno w kolorach, kszta?tach czy wielko?ciach. Najlepiej jest dobra? aplikator do stylu ca?ego pomieszczenia. Na przyk?ad, je?eli w ?azience dominuje kolor szary mo?na wybra? dozownik w kolorze czerwonym albo bia?ym, który dzi?ki kontrastowi b?dzie wyró?nia? si? na tle ?azienki. Szukaj?c odpowiedniego dla siebie aplikatora spotkamy si? na pewno równie? z modnymi dozownikami przezroczystymi, srebrnymi czy ze z?otym zdobieniem. Dozowniki do myd?a w p?ynie s? niejednokrotnie ceramiczne, jednak?e mo?emy te? spotka? szklane, plastikowe albo drewniane. Mo?na kupi? dozownik do myd?a w komplecie z kubkiem na szczotk? do z?bów.  

Stylowe urz?dzenie ?azienki jest znacz?cym elementem urz?dzania domu czy mieszkania. ?azienka jest miejscem, w którym sp?dzamy du?o czasu ka?dego dnia. Rankiem przewa?nie przygotowujemy si? do pracy lub innego miejsca, a por? wieczorow? wyciszamy si? przed odpoczynkiem nocnym. Dlatego ?azienka winna by? urz?dzona nade wszystko praktycznie, ale tez i klimatycznie i stylowo. Cz?sto o estetyce i klimacie pomieszczenia stanowi? niewielkie dodatki i akcesoria. 

 

qdecor

.